Học buổi 2 ở chương trình mới có khác chương trình hiện hành?

Muốn học 2 buổi/ngày có hiệu quả thì nhà trường phải làm sao cho học sinh luôn hào hứng, học mà không thấy mệt mỏi, không có cảm giác “bị” học mà “được” học.